Overgangsnormen klas 7 vrijeschool

Omdat vrijeschoolonderwijs uitgaat van ontwikkelingsgericht onderwijs, en de leeftijdsfasen van het kind volgt, blijven leerlingen de eerste jaren in principe niet zitten. Uiteraard kunnen zich altijd uitzonderingssituaties voordoen. Daarbij staat het kind altijd centraal en is er altijd uitgebreid contact met de ouders.

Overgangsnormen Gregorius regulier

Bekijk via deze link de overgangsnormen voor schooljaar 2019-2020.

Onze visie op de overgangsnormen

 • elk kind heeft recht op gelijke kansen;
 • het St-Gregorius College staat voor betrokkenheid, respect, veiligheid, ondernemingslust en creativiteit;
 • de leerlingen ontwikkelen zich tot wereldburgers met lef en initiatief.

Vanuit onze missie willen we dat elke leerling een bij hem of haar passende leerroute volgt om een diploma te halen en kansen te hebben voor de toekomst. Wat betreft de overgang staan daarbij de volgende waarden centraal:

Talentontwikkeling

 • leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen
 • Cum Laude stimuleren (gemiddeld 8 of hoger).

Transparantie

 • helderheid voor leerlingen, ouders en docenten. Dit betekent ook: mentoren nemen contact op met leerlingen en ouders wanneer daar aanleiding voor is. Dit geldt in ieder geval bij tegenvallende resultaten en doublure. Mentoren noteren in Magister dat ze hierover gesproken hebben met leerlingen en ouders.
 • eenduidigheid.

Iedere leerling is anders

 • zorgvuldige selectie en determinatie
 • persoonlijke aandacht voor de leerling
 • rekening houden met specifieke punten voortkomend uit een eventuele zorgvraag van de leerling (bv dyslexie)
 • ruime bespreekzone
 • uitgaan van haalbare kansen en mogelijkheden.

Door de mentoren, zorgcoördinator en docenten gedragen besluiten

 • meer gewicht van de vergadering over het tweede rapport, monitoren en maatwerk (op vakniveau en in executieve functies) aanbieden
 • uitspraak van de overgangsvergadering is bindend
 • alle leden van de rapportvergadering brengen een stem uit die kleur bekent (dus geen blanco stemmen).