Op onze school zijn twee coördinatoren leerlingbegeleiding. Voor specifieke vragen over extra ondersteuning zijn zij te bereiken.

  • Waldorf Utrecht: Karlijn Veltman via k.veltman@gregorius.nl
  • Descart: Karin van Welt via k.van.welt@gregorius.nl

Wanneer een leerling een extra ondersteuningsbehoefte of -vraag heeft, wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) gestart. De school neemt hierin het initiatief. In het OPP worden doelen geformuleerd om het welbevinden op school en de prestaties te vergroten. De leerling, ouders en de school dragen samen bij aan de totstandkoming van de (leer)doelen. Door middel van het OPP werken wij handelingsgericht, volgens een systematische manier, waarbij de ondersteuning afgestemd is op de behoeften van de leerlingen. Indien nodig betrekken wij hierbij ook onze kernpartners als JGZ (jeugdgezondheidszorg), Leerplicht, Buurtteam VO en onze Begeleider Passend Onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband Sterk VO.

De mentor/ de klassenleerkracht

Het pedagogisch klimaat binnen een klas wordt bewaakt door alle personeelsleden met wie de klas te maken heeft. De mentor (klassenleerkracht genoemd in klas 7 en 8 Waldorf Utrecht) is hierin de spil. Voor feedback is een veilig pedagogisch klimaat onontbeerlijk. De mentor heeft een voorbeeldfunctie in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat waarin het geven van feedback normaal is. Voor extra sociaalemotionele of pedagogische aandacht kan een leerling ook 1-op-1 bij de mentor terecht. Wanneer meer ondersteuning nodig is dan een klassendocent kan bieden, kan op initiatief van de school een trajectbegeleider worden ingezet.

Opzet faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie

Passend Onderwijs Ouderrapport

Protocol gebruik laptop

Anti pestprotocol Gregorius 23-24