Extra examentraining op school


Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/gregorius. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Advies vrijeschoolonderwijs

De begeleidingsdienst voor vrijescholen (BVS schooladvies) is gevestigd in Utrecht en zet zich in om het vrijeschoolonderwijs te ondersteunen en te vernieuwen. BVS schooladvies werkt altijd vanuit de antroposofische achtergronden. Vertegenwoordigers van scholen vragen de diensten van BVS schooladvies aan. Ook ouders kunnen bij ze terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.

BVS-schooladvies
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T (030) 281 96 56
E admin@bvs-schooladvies.nl
W www.bvs-schooladvies.nl

Passend onderwijs

Wij bieden passend onderwijs voor iedere leerling waarvoor wij de deskundigheid en faciliteiten in huis hebben. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe het passend onderwijs in onze school vorm krijgt.

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

De school hanteert een meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode beschrijft aan de hand van vijf stappen hoe te handelen in het geval van vermoedens of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De beide zorgcoördinatoren zien toe op de uitvoering.

Stop pesten op school

Pesten hoort niet thuis bij ons op school. Op het Gregorius doen we er alles aan om pestgedrag te voorkomen en bestrijden.

Pesten gebeurt meestal stiekem. Kinderen die gepest worden schamen zich vaak en durven hun verhaal niet altijd te vertellen. Pesten kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Neem het dus serieus als een kind aangeeft dat het gepest wordt en licht de mentor direct in.

Vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets speelt, bijvoorbeeld:

  • het kind is bang om naar school te gaan
  • het heeft last van nare dromen
  • het kan zich niet goed concentreren waardoor de prestaties op school achteruit gaan
  • er kunnen lichamelijke klachten zijn zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid
  • ze voelen zich waardeloos
  • of veel erger; zij denken dat het misschien beter is als zij er niet meer zijn…

Stichting 113 kan de gepeste leerling een luisterend en begripvol oor bieden wat voor hen al een enorme opluchting kan zijn. Zie: https://www.113.nl/i/pesten-op-school.

Buurtteam, VO team jeugd & gezin

Binnen het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht zijn aan alle scholen gezinswerkers gekoppeld vanuit het VO-team Jeugd & Gezin.
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.

We gaan met u en uw kind in gesprek over de vragen die jullie hebben en/of de zorgen die vanuit school met jullie besproken zijn. Samen kijken we wat jullie gezin zelf kan doen, waar mensen uit jullie omgeving bij kunnen helpen en waarbij jullie professionele hulp nodig hebben. Jullie houden daarbij zelf de touwtjes in handen. Wij ondersteunen waar nodig. http://www.buurtteamsutrecht.nl/vo-team

signaleringswijzer-sgc-2016-2017
stroomschema-buurtteam-aug-2017
stroomschema-gezondheid-sgc-aug-2016
stroomschema-verzuim-sgc-aug-2016
stroomschema-zorg-sgc-aug-2016
voorkant-zorgboek-2016-2017
zorgkaart-sgc-2016-2017

Leerlingen met een handicap

Klik hier voor het document: Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 2017-2018

Klik hier voor het document: Protocol gebruik laptop 2017-2018

E-book Dyslexie

Download onze E-book dyslexie 2017-2018