Honours Traject

In het schooljaar 2018-2019 is er plaats voor 8 leerlingen in de Honours Traject Utrecht voor klas 2 en 3.

Dit schooljaar doet onze school mee aan een pilot met een universitair programma voor talentvolle leerlingen uit klas 2 die van huis uit minder kansen hebben. Dit traject heeft de naam ‘Honours Traject Utrecht’. Afgelopen weken heeft de schoolleiding onze leerlingen die daaraan meedoen gesproken. Afgelopen week is het traject, samen met medewerkers van de BSA (Brede School Academie) en de universiteit, geëvalueerd. Er is besloten om het traject volgend jaar te vervolgen met een programma in klas 2 en 3. Het traject biedt een prachtige kans aan onze leerlingen. Voor volgend jaar zijn 8 plaatsen beschikbaar. Denkt u dat dit traject geschikt is voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de mentor.

Extra examentraining op school


Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/gregorius. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Vrijeschoolonderwijs advies

De begeleidingsdienst voor vrijescholen (BVS schooladvies) is gevestigd in Utrecht en zet zich in om het vrijeschoolonderwijs te ondersteunen en te vernieuwen. BVS schooladvies werkt altijd vanuit de antroposofische achtergronden. Vertegenwoordigers van scholen vragen de diensten van BVS schooladvies aan. Ook ouders kunnen bij ze terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.

BVS-schooladvies
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T (030) 281 96 56
E admin@bvs-schooladvies.nl
W www.bvs-schooladvies.nl

Passend onderwijs

Wij bieden passend onderwijs voor iedere leerling waarvoor wij de deskundigheid en faciliteiten in huis hebben. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe het passend onderwijs in onze school vorm krijgt.

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

De school hanteert een meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode beschrijft aan de hand van vijf stappen hoe te handelen in het geval van vermoedens of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De beide zorgcoördinatoren zien toe op de uitvoering.

Buurtteam, VO team jeugd & gezin

Binnen het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht zijn aan alle scholen gezinswerkers gekoppeld vanuit het VO-team Jeugd & Gezin.
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.

We gaan met u en uw kind in gesprek over de vragen die jullie hebben en/of de zorgen die vanuit school met jullie besproken zijn. Samen kijken we wat jullie gezin zelf kan doen, waar mensen uit jullie omgeving bij kunnen helpen en waarbij jullie professionele hulp nodig hebben. Jullie houden daarbij zelf de touwtjes in handen. Wij ondersteunen waar nodig. http://www.buurtteamsutrecht.nl/vo-team

signaleringswijzer-sgc-2016-2017
stroomschema-buurtteam-aug-2017
stroomschema-gezondheid-sgc-aug-2016
stroomschema-verzuim-sgc-aug-2016
stroomschema-zorg-sgc-aug-2016
voorkant-zorgboek-2016-2017
zorgkaart-sgc-2016-2017

Leerlingen met een handicap

Klik hier voor het document: Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 2017-2018

Klik hier voor het document: Protocol gebruik laptop 2017-2018

E-book Dyslexie

Download onze E-book dyslexie 2017-2018