Financieel

Eigendommenverzekering t.b.v. leerlingen

Via de Besturenraad is voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. Nadere informatie over deze verzekering kunt u HIER downloaden.

Ouder- en deelnemersbijdragen

De ouder heeft de gelegenheid aan te geven voor welke ouder- of deelnemersbijdragen of activiteiten t.b.v. de leerling een bijdrage zal worden voldaan. De gevraagde bijdragen zijn gebaseerd op het leerjaar of afdeling waarin de leerling zit en/of diens persoonlijke vakkenpakket.

Ouderbijdrage 2017-2018

Wij vragen jaarlijks aan ouders een bijdrage voor zaken die door het Ministerie van Onderwijs & Cultuur niet worden vergoed, maar die wel onderdeel uitmaken van het onderwijs- en activiteitenprogramma van onze school. Deze vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van de medezeggenschapsraad voor dit schooljaar vastgesteld op € 100,–. Dit is een richtbedrag; ieder ander bedrag is welkom. Vanuit ons factuurprogramma WIS ontvangt u een mail met betaalverzoek, hier kunt u eventueel ook het bedrag aanpassen en de betaling voldoen via Ideal. Het staat u ook vrij om een bijdrage overmaken te maken op rekeningnummer NL14RABO0306944081 tnv het Sint Gregorius College.

Doel van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bijdrage voor de kosten van:

 • vieringen: vastenviering, Paas en kerstvieringen
 • Gregoriusdag en activiteiten aan het begin en het eind van het schooljaarorganisatie examens en programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s)
 • mediatheek
 • toegang tot Magister
 • computergebruik op school en toegang tot Wifi
 • gebruik woordenboeken en Bosatlas op school
 • verzekering voor leerlingen
 • kosten sportdagen
 • diverse culturele activiteiten en cultuurkaart
 • ouderraad
 • ouderavonden

Deelnemersbijdrage

We vragen een deelnemersbijdrage voor activiteiten die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma uitmaken, maar waarvoor we geen overheidssubsidie voor ontvangen. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit, zie document deelnemersbijdrage 2017-2018 Gregorius.

Naar boven